Welkom bij beursprof.nl, advies voor de belegger!

Recht op gebruik

  • De gebruiker mag een nieuwsbrief oproepen op het scherm waardoor de tekst wordt opgeslagen in het tijdelijk geheugen van de computer.
  • De gebruiker mag een nieuwsbrief eveneens permanent bewaren op zijn harde schijf, een diskette, CD-ROM of een andere vorm van permanent geheugen.
  • De gebruiker mag de nieuwsbrief uitprinten enkel voor eigen gebruik.
  • De gebruiker mag geen inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan de data, noch de data verplaatsen of vervangen of de naam weglaten van BeursProf, de auteurs, de uitgever of gelijk welke andere informatie waarop BeursProf of de auteur rechten heeft.
  • De gebruiker mag de nieuwsbrief niet ter beschikking stellen van het publiek.
  • De gebruiker mag de nieuwsbrief niet reproduceren voor commerciële of promotionele doeleinden.
  • Een abonnement brengt geen eigendomsrecht met zich mee op de data.

Het gebruik van de dienst

De abonnee erkent op de hoogte te zijn van de eigenschappen van het internet en de grenzen ervan, meer bepaald:

  • dat hij de enige verantwoordelijke is voor het gebruik van de dienst.
  • dat hij zelf alle noodzakelijke maatregelen dient te nemen opdat zijn eigen gegevens en materiaal beschermd zijn tegen virussen en andere oorzaken die schade kunnen teweeg brengen.