Welkom bij beursprof.nl, advies voor de belegger!

Lees aub aandachtig volgende belangrijke informatie:

BeursProf is een informatief informatieve website/nieuwsbrief, een aanreiker van ideeën, en mag absoluut niet aanzien worden als een medium voor professioneel beleggingsadvies.

BeursProf raadt de bezoeker of abonnee aan om elke transactiebeslissing, gebaseerd op informatie verkregen via deze website of nieuwsbrief, te toetsen aan zijn eigen research, én aan de opinie van zijn financiële tussenpersoon. Potentiële beleggers begrijpen dat ten gevolge van het mogelijk hoge risicogehalte een gehele of gedeeltelijke investering verloren kan gaan. BeursProf is geen geregistreerde beleggingsadviseur. Lezers moeten zich niet alleen laten leiden door de betreffende informatie, maar zouden een onafhankelijke belasting-, beleggings- en financiële adviseur moeten raadplegen met betrekking tot elke belegging.

BeursProf wijst er met nadruk op dat elke belegging in aandelen of opties zeer speculatief is.

De lezer/bezoeker van BeursProf moet dan ook beseffen dat het aankopen of verkopen van aandelen of opties, op basis van de inhoud verkregen via deze site of nieuwsbrief, enkel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Onder geen enkele omstandigheid zal BeursProf, zijn uitgever en medewerkers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onjuist verstrekte informatie of door u geleden verliezen. Geen enkele mededeling, advies of informatie door u verkregen van of namens BeursProf creëren enige garantie of verplichting van de kant van BeursProf naar u toe.

De informatie waarop een beleggingsoordeel is gevormd, wordt gezocht in álle mogelijke externe bronnen die betrouwbaar worden geacht. Indien er een vermoeden van onbetrouwbaarheid is, zal BeursProf steeds wijzen op de twijfelachtigheid van de verkregen informatie.

Indien bepaalde beleggingskansen, om welke reden ook, aanleiding zouden kunnen geven tot een mogelijk ontwrichten van de markt, zal daar steeds met nadruk op worden gewezen.

Alle medewerkers van BeursProf en alle externe toeleveraars van inhoudelijke content of diensten voor BeursProf verbinden er zich toe om géén persoonlijke activiteiten te ontwikkelen die in tegenstrijd zijn met de afgesproken code van BeursProf en de geldende bepalingen gesteld door de AFM.

Indien inbreuk wordt gedaan op bovenvermelde regel zal bewuste medewerker of externe toeleverancier per onmiddellijke ingang alle rechten verliezen op de gemaakte afspraken en zal BeursProf elke schade die het gevolg is van het niet naleven van de deontologische code van BeursProf verhalen via een gerechtelijke vordering.

BeursProf is niet aansprakelijk voor de inhoud en het privacy-beleid van die websites waarvoor u een link op onze site aantreft. Lees daarom ook steeds de disclaimer, het privacy-beleid en de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende gelinkte site die u bezoekt.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. BeursProf behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.

Privacy

Algemeen

BeursProf neemt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van de website heel ernstig. Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. BeursProf neemt hierin dan ook de meest correcte houding aan, conform de momenteel geldende en de eventueel in de toekomst wijzigende wetgeving terzake (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Verwerking van persoonsgegevens

BeursProf gebruikt uw gegevens die zijn verzameld énkel voor een efficiënt beheer van haar administratie en de noodzakelijke aspecten verbonden aan haar dienstverlening. BeursProf zal deze gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van het geval waarin gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. Van de cliënten verzamelt BeursProf volgende persoonlijke gegevens : naam, adres, emailadres, en facultatief (indien door klient medegedeeld) : telefoonnummer en factuurgegevens. Voor potentiële klanten die verzending van informatie op eigen verzoek aanvragen – verzamelt BeursProf énkel het e-mail adres.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn bestanden die naar de computer van de bezoeker worden gezonden en bij de bezoeker op de computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website wordt u herkend en hoeft u zich niet steeds opnieuw aan te melden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend voor analyse en gebruikt om het gebruik van de BeursProf-site voor u gemakkelijker te maken.

Links naar andere websites

BeursProf is niet aansprakelijk voor de inhoud en het privacy-beleid van die websites waarvoor u een link op onze site aantreft. Lees daarom ook steeds de disclaimer, het privacy-beleid en de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende gelinkte site die u bezoekt.

Wijzigingen in uw privacy-gegevens of in het privacy-beleid

Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke informatie, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons deze wijzigingen te melden. Als u geen prijs meer stelt op onze aanbiedingen dan kunt u zich ook spontaan uitschrijven of ons hiervoor de opdracht geven.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. BeursProf behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving door te voeren. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.